Yazarlar

Üreticiler için Makine ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası var mı?

Değerli Okurlar, Bu hafta yazımızda üretici firmalar için makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnası konusunu ele alacağız.

Ülkemizde, yatırım, üretim ve istihdamın artırılması, araştırma, geliştirme, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin teşvik edilmesi, üretim maliyetlerinin azaltılması, kayıt dışı işlem oranın düşürülmesi gibi pek çok düzenlemeler yapılmaktadır.

Bu kapsamda;

7103 sayılı Kanunla, 01/05/2018 tarihinde yürürlüğe giren, 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 39 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek yeni makina ve teçhizatın, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesine sahip KDV mükelleflerince imalat sanayiinde kullanılmak üzere alınması 31/12/2019 tarihine kadar KDV’den istisnadır.

Üreticilerin makina ve teçhizat alımlarına yönelik KDV İstisna uygulaması süre uzatılmadığı takdirde 31.12.2019 tarihinde sona erecektir. Makine yatırımı yapmayı planlayan üretici firmaların bu imkânı değerlendirmesi fayda sağlar.

İstisnadan hangi üreticiler faydalanır?

İstisnadan, 6948 sayılı kanuna göre sanayi sicil belgesine sahip KDV mükellefleri yararlanır.

İstisna kapsamına giren alımlar nelerdir?

30/4/2018 tarihli ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listede, sanayi sicil belgesine sahip katma değer vergisi mükelleflerinin imalat sanayiindeki kullanımlarına yönelik istisna kapsamında teslim edilecek makina ve teçhizat belirlenmiştir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı eki listede yer almayan makina ve teçhizat teslimlerine istisna uygulanmaz.

İstisna “yeni” makina ve teçhizat teslimlerine tanındığından, istisna kapsamında alınacak makina ve teçhizatın kullanılmamış olması gerekmektedir. Diğer taraftan, makina ve teçhizatın aksam, parça, aksesuar ve teferruatları istisna kapsamında değerlendirilmez.

İstisnadan yararlanılması için ne yapılması gerekir?

İstisna kapsamında makina ve teçhizat satın almak isteyen mükellefler, sanayi sicil belgelerini ibraz ederek alacakları makina ve teçhizatı imalat sanayiinde kullanacaklarına dair beyanlarıyla birlikte KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvururlar. Bu başvuruyla birlikte istisna kapsamında alınacak makina ve teçhizat listesi elektronik ortamda sisteme girilir.

İlgili vergi dairesi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra şartları sağlayanlara elektronik olarak sisteme girilen makina ve teçhizatla sınırlı olmak üzere istisna belgesi verilir.

Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin alıcı tarafından onaylanmış bir örneği alıcılar tarafından satıcılara verilir. Bu belge satıcılar tarafından vergi usul kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak saklanır.

İstisna kapsamındaki makine ve teçhizatın ithalat yoluyla alınması durumunda ne yapılmalıdır?

İstisna kapsamındaki makine ve teçhizatın ithalat yoluyla temin edilmesi halinde söz konusu belge, ilgili gümrük idaresine ibraz edilecektir. İstisna belgesindeki istisna kapsamında ithal edilen makina ve teçhizata ilişkin bölüm doldurulduktan sonra ilgili gümrük idaresi tarafından bu bölüm de onaylanacaktır.

Makina ve teçhizatın üç yıl içinde belirlenen faaliyetler dışında kullanımı veya elden çıkarılması halinde ne yapılacaktır?

İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; imalat sanayii dışında kullanılması, elden çıkarılması veya kiralanması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.

Üreticilerimize faydalı olması dileğiyle,

Sorularınız  için: murat@murattasdelen.net

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu